Prvi svjetski rat: 1914-1918

Autori

Aleksandar Vučković (ur.)
Miroslav Galić (ur.)
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Sinopsis

Publikacija koja se nalazi pred vama predstavlјa dio radova koji su bili izloženi na studentskoj konferenciji na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci u periodu od 7. do 9. decembra 2018. godine. Konferenciju je organizovao Studentski savez Filozofskog fakulteta povodom obilјežavanja stogodišnjice od završeta Prvog svjetskog rata. Namjera organizatora je bila da se ovom prilikom diskutuje o Prvom svjetskom ratu ne samo kao o istorijskom sukobu sa svojim pratećim vojno-političkim implikacijama, nego kao o sveukupnom fenomenu dvadesetog vijeka, uklјučujući i uzroke i poslјedice koje u sebi prelamaju dublјe istorijske nesuglasice čije je trajanje i po nekoliko desetina godina kako unaprijed tako i unazad. Prema sudu Benedeta Kročea, italijanskog mislioca, svi današnji problemi su neriješena davnašnja pitanja, te se i promišlјanja o ovom događaju moraju svesti na integralan pogled na relaciji prošlost – sadašnjost – budućnost. Shodno rečenom, pred početak konferencije postavlјena su slјedeća pitanja: Najprije, kakve su percepcije ovog velikog događaja u umjetnosti, politici i nauci i kako se one odražavaju na život današnjeg čovjeka? S tim u vezi, da li je početak Velikog rata zaista označio raskid sa prošlošću – sa „starim svijetom“, njegovom sviješću i poznatim poretkom ili je to bila prividna prekretnica? Možemo li tvrditi da je sukob od 1914. završen 1918. godine ili se neriješeni problemi i dalјe vraćaju u vidu sve češćih iskrivlјenih ili prećutanih i naglašavanih istina? Da li je cjelokupna geopolitička situacija dovela do revizionizma u društvenim naukama ili je taj revizionizam reperkusija krize u nauci? Zatim, možemo li revizionizam uopšte smatrati fenomenom nauke u cijelosti ili se on odnosi samo na duh našeg vremena? Na kraju, da li se jedan ovako veliki i kompleksan događaj može posmatrati samo kao izolovan istorijski slučaj i da li ga je moguće okarakterisati u konačnom, objektivnom smislu? Neki od odgovora na gorenavedena pitanja nalaze se u sadržaju ovog zbornika, a on je, s obzirom na kompleksnost teme, sačinjen  od onoga što je jasno i manje jasno izrečeno.

SADRŽAJ:

Predgovor   /5/

Karlo Jurak
Kraj Prvog svjetskog rata i izvorišta historijskog revizionizma   /7/

Omer Merzić
Kultura sjećanja i stope Gavrila Principa   /25/

Isidora Čavić
Bitka kod Mojkovca i njen značaj   /39/

Dimitrije Matić
Austrougarska okupaciona uprava u Srbiji tokom Prvog svetskog rata - osnovne odlike   /51/

Aleksandar Pajkić
Sport u Prvom svjetskom ratu i uticaj rata na sport u Kralјevini Srbiji   /63/

Vukašin Vukmirović
Srpsko srednjovekovno nasleđe u Prvom svetskom ratu   /75/

Đina Vesić
Komparativna analiza lika Gavrila Principa u drami Mali mi je ovaj grob Bilјane Srblјanović i romanu Anđeo atentata Svetislava Basare   /87/

Kristina Bojanić, Rastko Lončar, Đina Vesić
Prvi svetski rat u srpskom filmu 21. veka   /129/

Podaci o autoru/ima

Miroslav Galić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Rođen je u Banjoj Luci. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2010. godine stekao je zvanje profesora filozofije, a 2017. godine zvanje magistra filozofije. U zvanje asistenta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na predmetu Uvod u filozofiju izabran je 2018. godine. Oblasti interesovanja su mu filozofija nauke, filozofija svijesti i filozofija istorije.

##submission.downloads##

Objavljeno

април 20, 2021

Podaci o dostupnom formatu publikacije: Physical format

Physical format

ISBN-13 (15)

978-99976-38-23-6

Publication date of print counterpart (19)

2019

Fizičke dimenzije