Dijete u pravosudnom postupku: psihološki pristup

Autori

Sanja Radetić Lovrić
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Olga Lola Ninković
Okružni sud, Banja Luka

Sinopsis

Ova publikacija nastala je sa ciljem da se na jednom mjestu objedine osnovna teorijska znanja i praktična iskustva u radu sa djecom i maloljetnicima u istražnom i sudskom postupku kako bi psihološka naučna i praktična saznanja bila na usluzi djeci, ali i pravosuđu. Ista može biti korisna literatura psiholozima koji rade u pravosuđu, ali i studentima psihologije, prava, kriminologije, socijalnog rada, te široj stručnoj javnosti. Cilj je opšti – prikazati značaj psihološkog pristupa u radu sa djecom i predstaviti područja rada psihologa drugim strukama i institucijama kako bi se razvijao i njegovao multidisciplinarni duh u ovoj oblasti. Glavna intencija ove knjiga ne ide samo u pravcu razumijevanja ove važne problematike u našoj realnosti, psihološkoj praksi i zakonskoj legislativi, već prije svega u promišljanjima koja traže odgovore na pitanja koji bi bili u najboljem interesu djeteta.  

Publikacija sadrži šest poglavlja. Prvo poglavlje, Dijete, psihologija i pravo, u fokusu ima dijete između prava i psihologije, kao kompatibilnih nauka, ističući međusobnu saradnju u cilju najbolje humane zaštite djeteta. Drugo poglavlje obuhvata Psihološki pristup u radu sa djecom u pravosudnom postupku, prateći opšta i specifična područja rada. U trećem poglavlju, Psihološki svijet zlostavljanog djeteta pokušava pokazati poimanje svijeta zlostavljanog djeteta. U ovom poglavlju akcentirana je uloga porodice, trauma zlostavljanog djeteta, te je s namjerom izdvojen prostor za  djecu sa posebnim potrebama čije “posebne potrebe” predstavljaju značajan faktor rizika za zlostavljanje. Četvrto poglavlje nalazi odgovor na pitanje Ko su djeca u sukobu sa zakonom?, odn. kako objasniti prestupničko i kriminalno ponašanje i tretirati ga u sistemu pravosuđa. Peto poglavlje prikazuje i kratko opisuje najčešće metode i tehnike koje psiholozi zaposleni u pravosuđu koriste u radu sa djecom koja se pojavljuju u ulozi svjedoka ili sa djecom u sukobu sa zakonom. U posljednjem, šestom poglavlju priloženi su materijali koji mogu biti veoma korisni za rad stručnih savjetnika i saradnika. Štampanje ove publikacije podrđao je UNICEF BiH sa svojim partnerima u okviru projekta Justice for every Child.

Biografije autora

Sanja Radetić Lovrić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

(Banja Luka, 1977) je socijalni psiholog, profesor na Studijskom programu psihologije, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Banjaluci i odgovorni nastavnik za predmete Socijalna patologija, Psihologija kriminala, Forenzička psihologija i Socijalno-psihološka proučavanja zavisnosti. Njen naučni i stručni rad je, u najvećoj mjeri, posvećen proučavanju veze između procesa socijalizacije i ponašanja djece u riziku, kontaktu i sukobu sa zakonom, primjeni socijalne psihologije u pravu i razvoju pravne psihologije. Kreator je i nagrađivani autor programa za unaprijeđenje kvaliteta života mladih, te pokretač značajnih edukativnih programa za profesionalno usavršavanje psihologa. Predsjednica Upravnog odbora Društva psihologa Republike Srpske od 2011 godine. Sudski vještak psihološke oblasti. Autor i koautor većeg broja naučnih članaka, monografija i stručnih publikacija.

Olga Lola Ninković, Okružni sud, Banja Luka

(Bihać,1974) je psiholog i rukovodilac Odjela za podršku svjedocima u Okružnom sudu u Banjaluci. Njena stručna interesovanja su usmjerena na oblast pravne psihologije, primjenu psihologije u pravu i psihologiju svjedočenja djece. Autor je i kooautor više članaka, brošura i priručnika u oblasti rada sa svjedocima, posebno sa djecom u kontaktu sa pravosuđem. Čest predavač u okviru stručnih edukacija za obuku sudija i tužioca iz oblasti psihološke nauke. Kao član ekspertne radne grupe učestvovala u izradi indikatora i instrumenata za monitoring implementacije Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog nasilja i seksualne zloupotrebe u Bosni i Hercegovini.

##submission.downloads##

Objavljeno

мај 19, 2021

Kategorije

Podaci o dostupnom formatu publikacije: Štampano izdanje

Štampano izdanje

ISBN-13 (15)

978-99955-721-9-8

Date of first publication (11)

2017

Last reissue date (16)

2018

Fizičke dimenzije