Vršnјačko obrazovanјe u inkluziji: Inicijalni priručnik za studente i nastavnike

Autori

Tanja Stanković-Janković, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet; Sanja Partalo, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet; Sanja Josifović-Elezović, Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet; Tanja Glišić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet; Snježana Kević-Zrnić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Sinopsis

Struktura i sadržaj priručnika Vršnjačko obrazovanje u inkluziji namijenjena je prvenstveno populaciji studenata, naročito onima koji u različitim životnim i obrazovnim kontekstima svojim djelovanjem poštuju i promovišu inkluziju i vrijednosti inkluzije. Međutim, priručnik je prikladan i za univerzitetske nastavnike i saradnike koji su u neposrednom kontaktu sa studentima.

Ideja autorki je da se kroz priručnik pruže osnovne informacije o inkluziji i vrijednostima inkluzije, vršnjačkom obrazovanju, pedagoškoj komunikaciji u inkluziji, te ponude primjeri radionica u oblasti inkluzivnog obrazovanja.

U mnoštvu terminoloških nejasnoća koje su u vezi sa inkluzivnim obrazovanjem, nameće se potreba definisanja osnovnih pojmova sa kojima se svakodnevno susrećemo u pedagoškom djelovanju. To su slјedeći pojmovi: inkluzija, posebne potrebe, poteškoće u učenju i napredovanju, invaliditet, deficit i brojne druge. Svaki od ovih termina su svojevrsna etiketa, a namjera autorki ovog priručnika je upravo nastojanje da se bilo kakav vid etiketiranja nečije „posebnosti“ izbjegne. S obzirom na to da se u literaturi koja se bavi inkluzijom često susrećemo sa terminom posebne potrebe, zadržali smo ga u ovom radu, ali smo ga tretirali kroz: poteškoću, invaliditet, talenat i darovitost.

Pojam inkluzije koji zastupa ovaj priručnik je da inkluzija uklјučuje sve studente, odnosno da svi studenti učestvuju u društvenom životu i uče prema vlastitim individualnim sposobnostima i potrebama. To svakako podrazumijeva stvaranje inkluzivnog okruženja i promovisanje vrijednosti inkluzije. Fakultet koji uvažava inkluziju, istovremeno, svim studentima omogućava: ispolјavanje individualnih specifičnosti, zadovolјenje individualnih potreba, sigurno i pristupačno okruženje za učenje, mogućnost prilagođavanja predispitnih i ispitnih zadataka, saradničku atmosferu.

Posebno poglavlјe u priručniku posvećeno je vršnjačkom obrazovanju, jednom od najefikasnijih načina promovisanja inkluzije. Vršnjačko obrazovanje je jedan od važnih savremenih vidova nastave koji može pospješiti aktivnije angažovanje svakog studenta, podstičući saradnju i rad u malim grupama, i intenzivirati inkluziju svih učesnika u nastavnom procesu, pomažući svim studentima da efikasnije uče i razviju pomenute vještine, potrebne za život van učionice.

Posebnu dimenziju promocije vrijednosti inkluzije čini kvalitet komunikacije studenata sa studentima. Stoga, kroz posebno poglavlјe u priručniku, ukazujemo na neminovnost podučavanja o vještinama komuniciranja koje neće ugroziti samopouzdanje studenata sa posebnim potrebama (poteškoćom, invaliditetom, talentom, darovitošću), već, naprotiv, koje će doprinijeti jačanju njihovog samopouzdanja. Sve radionice, koje predstavlјaju poslјednje poglavlјe priručnika, uvažavaju unaprijed iznesena shvatanja i principe inkluzije.

Priručnik je nastao kao jedna od projektnih aktivnosti projekta „Svi za inkluzivno obrazovanje“ uz podršku UNICEFA BiH, na čemu im se ovom prilikom zahvalјujemo.

Biografije autora

Tanja Stanković-Janković, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, angažovana na predmetima iz oblasti Metodika vaspitno-obrazovnog rada: Metodika vaspitno-obrazovnog rada I, Osnove metodike vaspitnog rada, Nastavni metod u komunikaciji, Vaspitni rad u malim grupama, Učenje učenja (SP Pedagogija); Učenje učenja (SP Učitelјski studij); Uvod u metodiku vaspitno-obrazovnog rada (SP Predškolsko vaspitanje). Učestvovala je u naučnim projektima, na brojnim seminarima i naučnim skupovima koji su se bavili različitim pitanjima vaspitno-obrazovnog rada. Neke od tema, u fokusu njenog interesovanja, su: cilјevi učenika, emocionalno vaspitanje, nenasilna komunikacija, metode i tehnike efikasnog učenjas, prevencija vršnjačkog nasilјa. Autor je više naučnih i stručnih radova, te četiri knjige: Vaspitanje emocionalnosti u školi (2007), Učenje učenja i emocije u nastavi (2012), Pogled na dijete: kroz metodiku vaspitno-obrazovnog rada (2017) i Usmjerenost na ovladavanje (2020).

Sanja Partalo, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, rođena 17. maja 1978. godine u Banjoj Luci. Magistrirala je 2011. godine na Studijskom programu pedagogije Filozofskog fakulteta odbranivši rad pod nazivom „Svojstva simboličke igre predškolske djece“ i doktorirala 2017. godine odbranivši disertaciju „Razvoj prijatelјstva predškolske djece u institucionalnom vaspitanju“. Od oktobra 2005. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na studijskim programima pedagogije, predškolskog vaspitanja i razredne nastave. Naučna, istraživačka i profesionalna interesovanja su usmjerena na pedagogiju u ranom djetinjstvu.

Sanja Josifović-Elezović, Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet

doktor je filoloških nauka i vanredni profesor na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Banjaluci. Bavi se primijenjenom lingvistikom i istraživanjem različitih aspekata nastave engleskog jezika. Bila je zaposlena na različitim univerzitetima u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Predaje Savremeni engleski jezik, Metodiku nastave engleskog jezika i Metodologiju naučnoistraživačkog rada u primijenjenoj lingvistici. Posebno je zanima profesionalni razvoj profesora stranih jezika, unapređivanje kvaliteta nastave, učenja i vrednovanja.

Tanja Glišić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

je master pedagogije i radi kao viši asistent na tri studijska programa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Profesionalna interesovanja je naročito posvetila području metodike vaspitno-obrazovnog rada. Učestvovala je na više naučnih i stručnih skupova, bila saradnik u nekoliko projekata, te samostalno i u koautorstvu objavila više naučnih radova.

Snježana Kević-Zrnić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

docent, zaposlena je na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci. Učestvovala je u projektima kao istraživač i voditelj radionica na seminarima, simpozijumima i naučnim skupovima koji su se bavili različitim pitanjima vaspitno- obrazovnog rada. Kao član projektonog tima učestvovala je u realizaciji naučno-istraživačkih Nasilje i zlostavljanje mladih (2011) i Učenje uz pomoć efikasne vršnjačke komunikacije (2015). Na predmetu Inkluzivno obrazovanje bila je angažovana kao asistent, te je kroz praktične aktivnosti sa studentima realizovala brojne radionice i vježbe iz različitih temastkih područja.

##submission.downloads##

Objavljeno

јул 7, 2021

Kategorije

Detalji o ovoj monografiji

ISBN-13 (15)

978-99976-38-55-7

Date of first publication (11)

2021