KAKO SE RAZUMIJU RELIGIJSKI POJMOVI? Doprinos kognitivnog i emocionalnog razvoja

Authors

Aleksandra Hadžić
University of Banja Luka, Faculty of Philosophy, Bosnia and Herzegovina

Synopsis

Cilj naučne monografije jeste da predstavi više radova, rađenih u periodu od gotovo dvadeset godina, koji se odnose na razumijevanje religijskih pojmova i proces stvaranja relacije sa bogom. U osnovi se nalazi pitanje doprinosa kognitivnog i emocionalnog razvoja razumijevanja različitih aspekata religioznosti. Srž monografije čine dva istraživanja rađena na uzorcima adolescenata uzrasta 16-17 godina i odraslih uzrasta 35 - 45 godina, koji se ne razlikuju u stepenu ovladanosti formalnim operacijama, ali se razlikuju po mogućnosti sticanja sistematskih saznanja o hrišćanskoj dogmi prezentovanoj kroz nastavu vjeronauka. Pohađanje nastave vjeronauka karakteristično je za adolescentni poduzorak, dok su odrasli školovani i odrastali u sistemu u kom religija nije bila dio obrazovnog plana, a nije ni predstavljala socijalno poželjnu vrijednost, što pokazuju istraživanja koja ćemo navesti u radu. U oba rada razumijevanje religijskih dogmi ispitivano je preko ispitivanja kvaliteta pojmova, koje ispitanici posjeduju o ovoj oblasti saznanja. U drugom radu pored ispitivanja kvaliteta religijskih pojmova uključene su i varijable koje određuju afektivnu vezanost prema ljudskim figurama i prema bogu, kao i varijable koje obuhvataju doživljaj boga i religiozne orijentacije.

Uz dva istraživanja koja čine srž monografije predstavljene su i pilot studije rađene u različitim vremenskim periodima. Četiri pilot studije, dvije rađene na uzorku adolescenata, a dvije na uzorku odraslih osoba, poslužile su kao osnova za provjeru instrumenata kreiranih za potrebe istraživanja. Razmatrane su u sklopu opisa instrumenata i sistema klasifikacije odgovora koji su takođe kreirani. Naredne četiri pilot studije obuhvatile su istraživanja religijskih pojmova djece i odraslih i ranije nisu predstavljane. Tri obuhvataju uzorke osnovnoškolaca, a jedna od njih uključuje i grafičko predstavljanje boga. Poslednja uključuje uzorak odraslih ispitanika. Zajedničko za sva istraživanja, kao i pilot studije, jeste da su koristila intervjue i za njih osmišljene procese klasifikacije odgovora, koji predstavljaju originalan doprinos razvoju istraživanja ove oblasti. Svi intervjui su snimani, zatim su skidani transkripti, a proces klasifikacije rađen je na transkriptima odgovora ispitanika. Sva istraživanja dominantno su kvalitativnog tipa i uključuju kvalitativnu metodologiju. Primjenjeni Intervju za ispitivanje razumijevanja religijskih pojmova i Intervju za procjenu afektivne vezanosti prema bogu, osmišljeni su od strane autora.

Author Biography

Aleksandra Hadžić, University of Banja Luka, Faculty of Philosophy, Bosnia and Herzegovina


(1974) doktor psiholoških nаukа, sertifikovani porodični psihoterapeut (EAP), zaposlena kao vanredni profesor, zа nаučnu oblаst razvojne psihologije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci. Njena oblast interesovanja je razvoj sistema afektivne vezanosti i njegov uticaj na emocionalni i kognitivni razvoj, čime se bavi duže od 15 godina. Objavila je veći broj naučnih i stručnih radova iz oblasti razvojne psihologije. Osobito je zainteresovana za proučavanje razvoja religijskih pojmova u našem specifičnom kontekstu. Pored svog akademskog rada, duže od 20 godina je radila na različitim projektima posvećenim resocijalizaciji maloljetnih delinkvenata, radu sa ženama i djecom žrtvama rata ili socijalno ugroženih kategorija sa područja Hrvatske i BiH, te projektima posvećenim dostupnošću obrazovanja i uvažavanju kulturalnih razlika.
Sa dr Tijanom Mirović, objavila je knjigu “Afektivna vezanost, rane maladaptivne sheme i stresna iskustva”, 2016., čiji je izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka. U knjizi “Trauma naša priča”, urednika prof. dr Tijane Mirović i Marka Tomaševića, koju je 2019. objavio Centar za shema terapiju, Beograd, autor je poglavlja “Uvod: O traumi”. U psihoterapijskom radu usmjerana je na rad sa porodicama i djecom sa različitim teškoćama, te rad sa parovima i pojedincima.

Published

1 February 2024

Categories