ISTRAŽIVANJA AFEKTIVNE VEZANOSTI NA FILOZOFSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

Authors

Aleksandra Hadžić
University of Banja Luka, Faculty of Philosophy, Bosnia and Herzegovina

Synopsis

Cilj naučne monografije jeste da predstavi istraživanja rađena iz oblasti afektivne vezanosti u periodu od osamnaest godina. U monografiji je predstavljeno 125 istraživanja rađenih na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. U njima je učestvovao 291 student. Monografija obuhvata pet cjelina. Prvo poglavlje posvećeno je konceptu predmeta Afektivna vezanost kroz životni vijek, njegovoj poziciji u nastavnom planu i programu, sadržaju predmeta, a predmet je sagledan i kroz kompetencijski okvir Studijskog programa psihologije, nivoe znanja prema Blumovoj taksonomiji koje podstiče, ali i kroz perspektivu studentskih iskustava i refleksije na naučeno. Drugo poglavlje sadrži koncepte iz oblasti afektivne vezanosti i predstavlja opšti teorijski okvir za istraživanja predstavljena u monografiji. 

Treće poglavlje sadrži kratke prikaze studentskih radova, grupisanih u šest cjelina. Studentska istraživanja predstavljena su kratkom formom prikaza istraživanja, koja sadrži problem istraživanja, uzorak, korištene instrumente, dobijene rezultate i kratak kritički osvrt. Prvu cjelinu čine partnerske relacije. U drugoj cjelini predstavljeni su radovi koji ispituju povezanost afektivne vezanosti sa različitim konstruktima iz oblasti kliničke psihologije, psihoterapije i mentalnog zdravlja. Treća cjelina obuhvata istraživanja koja se bave pitanjem transgeneracijskog prenosa obrazaca afektivne vezanosti, stabilnosti obrazaca tokom vremena, kao i različitim relacijama porodične afektivne vezanosti sa socijalnom prilagođenošću i kvalitetom prijateljskih odnosa. Četvrta cjelina obuhvata istraživanja povezanosti afektivne vezanosti i konstrukata iz psihologije ličnosti. Peta cjelina donosi radove usmjerene na relacije afektivne vezanosti i različitih koncepata iz oblasti socijalne i organizacijske psihologije. Posljednja šesta cjelina obuhvata istraživanja afektivne vezanosti rađena na uzorcima specifičnih grupa, koje određuju drugačiji konteksti odrastanja (djeca koja odrastaju u ustanovama za smještaj djece bez roditeljskog staranja, razvedene porodice, porodice sa gubicima, specifično onim nastalim tokom poslednjeg građanskog rata u BiH), pripadnost važnim neformalnim grupama (navijačke skupine), manjinskim etničkim grupama (populacija Roma), LGBT populaciji ili su specifične, jer je njihovo funkcionisanje obojeno suočavanjem sa malignom bolešću djeteta.

Četvrto poglavlje donosi prikaze master teza i diplomskih radova, koji su hronološki poredani prema godinama kada su pisani. Zasebna cjelina sadrži prikaze 20 master teza odbranjenih na kraju II ciklusa Studijskog programa psihologije, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci i 3 diplomska rada odbranjena na kraju predbolonjskog, starog, Studijskog programa psihologije, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Istraživanja su prikazana u formi kratkog saopštenja temeljenog na empirijskom istraživanju. Poslednje peto poglavlje donosi završna razmatranja i ideje za buduća istraživanja. Nadamo se da će prikazani radovi biti podsticaj drugim istraživačima, kako studentima tako i onim koji to više nisu, da promišljaju u značaju afektivne vezanosti i osmišljavaju sopstvena istraživanja. Takođe se nadamo da će veliki broj prikazanih i sada dostupnih istraživanja, doprinjeti širenju korpusa znanja iz oblasti afektivne vezanosti, ali i vidljivosti Filozofskog fakulteta i Studijskog programa psihologije, kao prostora u kom se podstiču studentska istraživanja i prepoznaje njihova važnost za sticanje znanja i vještina budućih psihologa. Vjerujemo da će dostupnost brojnih istraživanja doprinjeti vidljivosti Filozofskog fakulteta kao ustanove koja dugi niz godina istražuje oblast afektivne vezanosti.

Author Biography

Aleksandra Hadžić, University of Banja Luka, Faculty of Philosophy, Bosnia and Herzegovina


(1974) doktor psiholoških nаukа, sertifikovani porodični psihoterapeut (EAP), zaposlena kao vanredni profesor, zа nаučnu oblаst razvojne psihologije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci. Njena oblast interesovanja je razvoj sistema afektivne vezanosti i njegov uticaj na emocionalni i kognitivni razvoj, čime se bavi duže od 15 godina. Objavila je veći broj naučnih i stručnih radova iz oblasti razvojne psihologije. Osobito je zainteresovana za proučavanje razvoja religijskih pojmova u našem specifičnom kontekstu. Pored svog akademskog rada, duže od 20 godina je radila na različitim projektima posvećenim resocijalizaciji maloljetnih delinkvenata, radu sa ženama i djecom žrtvama rata ili socijalno ugroženih kategorija sa područja Hrvatske i BiH, te projektima posvećenim dostupnošću obrazovanja i uvažavanju kulturalnih razlika.
Sa dr Tijanom Mirović, objavila je knjigu “Afektivna vezanost, rane maladaptivne sheme i stresna iskustva”, 2016., čiji je izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka. U knjizi “Trauma naša priča”, urednika prof. dr Tijane Mirović i Marka Tomaševića, koju je 2019. objavio Centar za shema terapiju, Beograd, autor je poglavlja “Uvod: O traumi”. U psihoterapijskom radu usmjerana je na rad sa porodicama i djecom sa različitim teškoćama, te rad sa parovima i pojedincima.

Downloads

Published

1 February 2024

Categories