Metodika matematičkog obrazovanja u ranom djetinjstvu: Teorijska i primijenjena naučna disciplina

Autori

Tamara Pribišev Beleslin
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Sinopsis

Sagledavajući metodiku matematičkog obrazovanja u ranom djetinjstvu iz društveno-istorijske, a posebno pedagoško-metodičke perspektive, promišlja se o faktorima koji su bitnije uticali nekad, a posebno danas, na društveno, pedagoško, metodičko i šire naučnostručno oblikovanje matematičkog obrazovanja u ranom djetinjstvu kao naučne discipline: (a) paradigmatski, društveni i naučno-teorijski okviri razumijevanja, istraživanja i interpretacije položaja djeteta u vaspitno-obrazovnom procesu u ranom djetinjstvu sa posebnim osvrtom na matematički razvoj i obrazovanje na uzrastu do polaska u školu; (b) faktori proizašli iz društvenog razvoja i potrebâ konkretnog društva koje se pred matematičko obrazovanje postavljaju počev od najranijeg uzrasta; (v) razvijenost i društveni status pedagoških i metodičkih ideja, sistema I modela, te institucionalni potencijali da se matematičko obrazovanje organizuje iz ugla predškolske pedagogije kao matične naučne discipline; (g) razvijenost i dominacija psiholoških ideja, teorija i interpretacija kao fundament koji stoji u osnovi oblikovanja koncepcija o učenju i razvoju djece u ranom uzrastu; (d) trendovi u matematičkom obrazovanju kao naučnoj discipline uopšte, a koji se prelivaju u predškolsko vaspitanje i obrazovanje, što se temelji podjednako na percepciji matematike kao nastavnog predmeta, sa jedne strane, i na suštini, razvoju, mjestu i upotrebi matematike kao nauke i kao civilizacijskog kapitala u svakodnevnom životu i razvoju čovječanstva, sa druge. Drugi dio monografije bavi se izabranim temama metodike matematičkog obrazovanja u ranom djetinjstvu kao primijenjene pedagoške discipline. Ključni akcenat stavljen je na integraciju planiranja, dokumentovanja i procjenjivanja kao jedinstvenog procesa koji stoji u osnovi su-stvaranja predškolskog kurikuluma. Određuju se metodičke osobenosti svakog pojedinačnog procesa, sa akcentom na njihovo međudejstvo tokom metodičkog organizovanja vaspitno-obrazovnog procesa.

Podaci o autoru/ima

Tamara Pribišev Beleslin, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Naučna i istraživačka interesovanja vezana su za pedagogiju i metodiku vaspitanja i obrazovanja u ranom djetinjstvu. Učeštvovala je na naučnim skupovima u svijetu i u zemlji, objavila nekoliko monografija i preko 30 naučnih radova na engleskom i srpskom jeziku. Bila je članica ekspertskih grupa za razvoj predškolskog kurikuluma, legislative i pedagoške dokumentacije. Predsjednica je nacionalnog ogranka Svjetske organizacije OMEP u BiH.

##submission.downloads##

Objavljeno

април 16, 2021

Kategorije

Podaci o dostupnom formatu publikacije: Štampano izdanje

Štampano izdanje

ISBN-13 (15)

978-99976-38-41-0

Publication date of print counterpart (19)

2020

Fizičke dimenzije