Banjalučki novembarski susreti 2019

Authors

Siniša Lakić (ed)
University of Banja Luka, Faculty of Philosophy, Bosnia and Herzegovina

Synopsis

Јубиларни, двадесети по реду, научни скуп Бањалучки новембарски сусрети одржан је 15.11.2019. године, уз прославу двадесетпетогодишњице рада Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. За излагање на скупу прихваћено је 46 саопштења у оквиру 4 секције (Филозофија, Историја, Психологија и Педагошке науке). Секције, класификоване према научним областима, именоване су према унапријед заданим темама: Хумaнистичкe нaукe у тeхнoлoшкoм дoбу, Нaсeљa крoз истoриjу, Истраживања у психологији и Изaзoви нaукe и oбрaзoвaњa у врeмeну инфoрмaтизaциje и дигитaлизaциje. Треба напоменути да су поред домаћих аутора на скупу учествовали и истраживачи из Србије и Словеније. За објављивање у Зборнику радова достављено је укупно 25 рукописа. Након поступка двоструке анонимне рецензије 14 радова – дакле, нешто више од половине њих – је добило позитивну оцјену два рецензента, односно нашло је своје мјесту у Зборнику. Од наведеног броја, 11 је класификовано као оригинални научни рад, 2 рада су кратка саопштења (што је према пропозицијама било омогућено за радове на секцији Психологија), те је 1 рад класификован као стручни. Ово је савршено мјесто да још једном изразимо велику захвалност многобројним рецензентима, колегама са различитих високошколских и научних установа, који су омогућили да у Зборнику буду објављени само радови који задовољавају повишене критерије. Сходно томе, захвални смо и члановима Програмског одбора који су најприје учествовали у поступку рецензирања сажетака, а затим су предлагали рецензенте за потпуне и завршене радове из научних поља за која су компетентни. Милана Дамјенић, секретар Програмског одбора, је имала посебно битну улогу у кореспонденцији са ауторима и рецензентима - послу који се споља гледано често занемари, а који је итекако захтијеван. Коначно, захваљујемо се ауторима радова, који су омогућили да и овим Зборником Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци активно учествује у креирању нових хуманистичких и друштвених сазнања која могу бити од локалног али и регионалног значаја.

Синиша Лакић

Chapters

Downloads

Forthcoming

23 January 2024

Online ISSN

2744-1628

Print ISSN

2566-3445